crusher        Daymares        crusher

TIME CAN SEE EVERYTHING

Night is falling
Daybreak is still faraway
Lights are shining
and in the empty streets
there rules the silent madness 

Truth's not all what we can hear
Crushing attack of words
that kill our minds
Fact is not all what we can see
We yearn for equilibrium of soul
but it is impossible for the present 

Nobody suspects
where we're going
through the sieve of history 

Time can see everything
and everything is so real
so lucid
so credible
like never before! 

We're afraid of living
but all the time
we clamour for more!
This is the world upside down
void of rules
with a minute of silence
for the mankind burial! 

ESCAPE TO NOWHERE

Nothing but Emptiness remains
Incessant changes are integral
elements of weekdays
Mankind is in the phase of extinction
Is it reality or just a bizarre dream? 

Vision of no return
to better days
Time is running quickly
Faster than our present 

Built from queer hope
in this mad world
is only pretext for gratification
of many people 

Waves of makebelieve, sorrow symphony
Is it possible to change a circulation
of our living?
Endless Egony, Grey and Apathy
Is it getting dark over mankind? 

Life is disposable
Just now and nevermore
But are there the frontiers
behind which we can't go? 

MAYBE - SOMEONE - SOMETIMES 

PEOPLE OF THREE FACES

Things are different than before
Truth is like a snake
Creeping, fleeting and twisted
Ready for attack against the rivals
Again and again - No regret! 

Living in lie is an onerous mistake
Life mustn't be always the compromise
This way is not the only way
But how many truths
and lies can we still take?

Prisoners of paradoxical ideas
People of three faces 

Harmless untruths told
with good intentions
Words are poisonous as
a tongue of the viper
Thousand pictures of convincing lies
in the sea of Eternity 

ABSURD MACHINES

Eternal flow of thoughts
Questions without answer
Nonsensical waiting for change 

Difficult searching of self identity
Stereotype of everyday life 

Life is the neverending fight
Hour after hour
We're the machines for everything! 

Secret face of brutal reality
that's around us
is the reflection of this time
All comes down! 

Abhorrence of the present
is a symbol of the defeat
All comes down
to the point of absurdity 

We're livin' under the threat of hardships Innocent victims of haste
Still we go through the traps of life
Servants of time 

IMPOSSIBILITY OF CONVERSION

Who are we? Why do we die?
World is full of lies
Everything is only fear
and we are envoys of future 

Obsession of wealth
Greediness will destroy the world
Waiting for help is needless
It's an overwhelming end! 

Why are we telling empty lies?
Why are we making dirty crimes?
Why are we so full of hate
when our life is driven by fate
which is insidious for our next days?
APPREHENSIONS
from invisible dimensions
and we know that's no right
AGITATIONS 

Restoration of original worths is absurd
We constantly and slowly fall down
What is real meaning of human life?
Altering the future is quite ineluctable! 

BELIEVE IN HELL

Imprisoned by time
waiting for my purgatory
returning in war
trying to kill bad nightmares 

Hunted by my past
now I can see all my crimes
It was too easy
to perform all your commands 

I hear the fire of my gun
Execution for small offence
Who would hear them scream?
Nobody was responsible 

Your justice is blind
I'll retire by suicide death
I know there'll be no Hell
I know Hell exists on Earth 

Soldier? Killer? Victim?
Convict of self conscience
Coward before God
Slave of other's brains 

I want to kill my mind
In dreams I can see my death
There's no reason for life
There's no time to waste
I will die! 

NOTHING STANDS IN THE WAY

Subconciousness of anxiety
which is unseen
This wall is insurmountable 

Brainstorm in a head
Emotions are bigger than sanity
New dimensions of memories are
the cause of instantaneous despair
Anything doesn't still want to die! 

Crusty life, another day dies
with all pain, only forever 

Resignation of conscience
Conversation with interior
Mirror of objectivity
in the maze of days 

Brutal truth
The future is hidden for us
Broken hope
Life is half spent
before we know what is it 

STRANDS OF THE PAST

Look to the back
is sometimes painful
Downcast sensation
in everyone of us 

Shadows of sorrow
are sad reflections
of yesterdays
in our fragile souls 

It's hard to believe
life is an easy thing
when we're living
from memories 

Time to change
Change your life
Life is short
Short and rough 

Life is intricate
we must go on
don't look to the past
which is away 

Now it is essential
to forget all bad things
it's a weight for tomorrows
No more, no else! 

SILENT PAIN

World is full of selfishness
We are dashed to abyss
which is without bottom
Now is all thing of time 

Everywhere there's looking the same evil
Blackened is very near
Who operated it all?
Arrogance of the people! 

Cruelty - overwhelming attack
Misery - absolute control over you 

Betrayal - last scream of your soul
Slavery - everywhere around you 

All what once destroyed the world
is still here - hate, wars, violence
and next fuckin' things
Self-control of this time is violated
Several individuals who remained only
to die in lies of this
true earthly hell 

THE CALL FROM ELSEWHERE

Something has changed
Our prejudices have come true
Twilight of hope gives place
to the dusk of pain to the abyss of silence 

On the other side there is something to hear
and we don't know what it is
Anticipation is uneasing
Is everything definitive?
We're under the influence of these days
so why do the others decide
on our birth and passing? 

Constant daymares don't want to disappear
And decadence continues
Time is like a river
what we can't stop
and her stream drift us to the Unknown 
Knowledge of truth is surprising 

Shattering notions
about sincerity of the World
that wants to be deceived
never destroy our will to live
however the blazing bonfire
won't light the darkness
when all mornings
are the same! 

Something has changed
but for how long? 

ČAS VIDÍ VŠE

Noc padá
Rozbřesk je ještě daleko
Světla svítí
a v prázdných ulicích
vládne tiché šílenství

Pravda není vše co slyšíme
Drtivý útok slov
jenž zabíjejí naše myšlení
Skutečnost není vše co vidíme
Prahneme po rovnováze duše
ale zatím to není možné

Nikdo netuší
kam spějeme
skrz síto dějin

Čas vidí vše
a vše je tak skutečné
tak jasné
tak uvěřitelné
jako nikdy předtím!

Bojíme se žít
ale neustále
žadoníme o přídavek!
To je svět naruby
zbavený pravidel
s minutou ticha
za pohřeb lidstva!

ÚNIK DO NIKAM

Nezbylo nic než Prázdnota
Neustálé změny jsou nedílnou
součástí všedních dní
Lidstvo je ve fázi odumírání
Je to skutečnost či jen fantastický sen?

Vize nenávratna
k lepším dnům
Čas rychle utíká
rychleji než naše současnost

Stavba z podivné naděje
v tomto šíleném světě
je pouhou záminkou k uspokojení
mnoha lidí

Vlny falše, symfonie žalu
Je možné změnit koloběh
našeho života?
Nekonečná Agónie, Šeď a Apatie
Stmívá se nad lidstvem?

Život je použitelný
Právě teď a nikdy víc
Ale jsou hranice
za které nemůžeme jít?

MOŽNÁ - NĚKDO - NĚKDY

LIDÉ TŘÍ TVÁŘÍ

Věci jsou jiné než dříve
Pravda je jako had
Plíživá, prchavá a překroucená
Připravena k útoku proti sokům
Znovu a znovu - bez lítosti!

Žít ve lži je těžká chyba
život nesmí být vždy kompromis
Tato cesta není jediná
Ale kolik pravd
a lží můžeme ještě přijmout?

Zajatci paradoxních myšlenek
Lidé tří tváří

Nevinné nepravdy vyslovené
s dobrými úmysly
Slova jsou jedovatá jako
jazyk zmije
Tisíce obrazů přesvědčivých lží
v moři Věčnosti

NESMYSLNÉ STROJE

Věčný tok myšlenek
Otázky bez odpovědi
Nesmyslné čekání na změnu

Obtížné hledání vlastní identity
Stereotyp každodenního života

Život je nikdy nekončící boj
hodinu po hodině
Jsme stroje na všechno!

Skrytá tvář brutální reality
jenž nás obklopuje
je odrazem této doby
Vše upadá!

Pohrdání současností
je symbolem porážky
Vše upadá
do bodu absurdity

Žijeme pod hrozbou útrap
Nevinné oběti spěchu
Stále kráčíme přes nástrahy života
Sluhové času

NEMOŽNOST PŘEMĚNY

Kdo jsme? Proč umíráme?
Svět je plný lží
Všechno je pouhý strach
a my jsme vyslanci budoucnosti

Posedlost bohatstvím
Chamtivost zničí svět
Čekání na pomoc je zbytečné
Je to zdrcující konec!

Proč říkáme prázdné lži?
Proč pácháme špinavé zločiny?
Proč jsme tak plni nenávisti
když náš život je řízen smrtí
jenž je zákeřná pro naše příští dny?
OBAVY
z neviditelných rozměrů
a my víme, že to není správné
NEKLID

Obnovení původních hodnot je nesmyslné Stále a pomalu upadáme
Jaký je opravdový smysl lidského života?
Přeměna budoucnosti je zcela neodvratná!

UVĚŘ V PEKLO

Uvězněn časem
čekám na očistec
vracím se do války
zkouším zničit zlé noční můry

Pronásledován vlastní minulostí
teď vidím všechny své zločiny
Bylo příliš snadné
vyplnit všechny vaše rozkazy

Slyším štěkat svůj samopal
Poprava za malý přestupek
Kdo by je slyšel řvát?
Nikdo nebyl zodpovědný

Vaše spravedlnost je slepá
Odcházím sebevraždou
Vím, že mě nečeká Peklo
Vím, že Peklo je na Zemi

Voják? Vrah? Oběť?
Trestanec vlastního svědomí
Zbabělec před Bohem
Otrok cizích mozků

Chci zabít svoji mysl
Ve snech vidím svou smrt
Tam není právo žít
Tam není čas pustošit
Zemřu!

NIC NESTOJÍ V CESTĚ

Podvědomí úzkosti
které je neviditelné
Tato zeď je nepřekonatelná

Zmatek v hlavě
Emoce jsou větší než zdravý rozum
Nové rozměry myšlenek jsou
příčinou momentálního zoufalství
Něco stále nechce zemřít

Okoralý život, další den umírá
s veškerou bolestí, jednou provždy

Rezignace svědomí
Rozhovor s nitrem
Zrcadlo objektivity
v bludišti dní

Brutální pravda
Budoucnost je před námi skryta
Zlomená naděje
Život je napůl strávený
dříve než víme jaký je

BŘEHY MINULOSTI

Pohled zpět
bývá někdy bolestný
Sklíčený pocit
v každém z nás

Stíny smutku
jsou truchlivými odrazy
včerejších dnů
v našich křehkých duších

Je těžké uvěřit
že je život lehkou záležitostí
když žijeme
ze vzpomínek

Čas ke změně
Změň svůj život
život je krátký
Krátký a drsný

Život je složitý
musíme jít dál
nedívej se do minulosti
která je pryč

Teď je nezbytné
zapomenout na vše špatné
je to břemeno zítřků
Nic víc, nic míň!

TICHÁ BOLEST

Svět je plný sobectví
Řítíme se do propasti
která je bezedná
Nyní je vše záležitost času

Všude kouká stejné zlo
Očernění je velmi blízko
Kdo to všechno způsobil?
Nadutost lidí!

Surovost - zdrcující útok 
Neštěstí - zcela tě ovládá

Zrada - poslední výkřik tvé duše
Otroctví - všude kolem tebe

Vše co kdysi ničilo svět
je stále tady - nenávist, války, násilí
a jiný zasraný věci
Sebekontrola této doby je porušena
Zbylo jen několik jedinců
kteří umírají ve lžích tohoto
opravdu pozemského pekla

VOLÁNÍ ODJINUD

Něco se změnilo
Naše předsudky se splnily
Soumrak naděje ustupuje
šeru bolesti do propasti ticha

Na druhé straně je cosi slyšet
a my nevíme co to je
Tušení je zneklidňující
Je vše definitivní?
Jsme pod vlivem dnešků
tak proč o našem zrodu a skonu
rozhodují druzí?

Stálé denní můry nechtějí zmizet
a dekadence pokračuje
Čas je jako řeka
kterou nemůžeme zastavit
a její proud nás unáší do Neznáma
Poznání pravdy je překvapivé

Roztříštěné představy
o upřímnosti Světa
jenž chce být klamán
nezničí naši vůli žít
avšak planoucí hranice
neosvětlí tmu
když všechna rána
jsou stejná!

Něco se změnilo
ale na jak dlouho?

To the core